VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA
II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
III. PLATBA
IV. STORNO PODMÍNKY
V. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VII. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA

Nina Trošina (IČO: 08163278) (dále jen Czech Yourself) poskytuje služby v oblasti
jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi
Czech Yourself a Studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany
závazné.
Cílem jazykové školy je poskytnout Studentovi co nejkvalitnější služby v oblasti
vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Czech Yourself a Studentem vzniká na základě zaplacení
faktury. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou
nejpozději 2 dny před začatkem první lekce nebo po uplynutí lhůty pro řádné
zaplacení kurzovného uvedené v bodě
III., této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno
v bodě IV.
(Storno podmínky).

III. PLATBA

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet, hotově v kanceláři jazykové
školy nebo pomocí online faktury prostřednictvím platební brány Stripe. Kurzovné
je hrazeno na základě obdržení faktury ve stanoveném datu splatnosti a zprávy o
zařazení do výuky. Číslo účtu Czech Yourself je 283529827/0300.

IV. STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování výuky jsou následující:

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou
  e-mailu.
 2. Stornování zařazení do kurzu do dvou dnů před zahájením první lekce – bez
  storno
  poplatku.
 3. Czech Yourself si vyhrazuje právo na změnu v kurzech, zejména:
  změna učebního plánu,
  změna místa konání,
  změna formy výuky,
  změna učebny,
  změna výukového materiálu,
  výměna lektora,
  přesunutí nebo zrušení hodiny.
 4. Dojde-li ke změně kurzu, bude Student neprodleně
  informován.
 5. V případě zrušení kurzu nebo jeho části ze strany Czech Yourself, vzniká
  Studentovi
  nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

V. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

 1. Czech Yourself si vyhrazuje právo na výměnu lektora během kurzu
  (suplování). Czech Yourself si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů
  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 3
  zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má Student nárok na vrácení
  kurzovného za lekce, které se neuskuteční.
 2. Czech Yourself si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu
  vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a
  nepředpokládatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá Student nárok na
  vrácení kurzovného.
 3. Pokud je výuka zrušena ze strany Czech Yourself z důvodu, že lektor z
  vážných
  důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Czech Yourself v nejbližším
  možném termínu odpovídající náhradu.

1) Czech Yourself si vyhrazuje právo na výměnu lektora během kurzu

(suplování). Czech Yourself si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má Student nárok na vrácení

kurzovného za lekce, které se neuskuteční.

2) Czech Yourself si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu

vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a

nepředpokládatelné

události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá Student nárok na

vrácení kurzovného.

3) Pokud je výuka zrušena ze strany Czech Yourself z důvodu, že lektor z

vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Czech Yourself v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Czech Yourself si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se
  Studentem a zrušit bez náhrady účast Studenta v kurzu a to v případě, že svým
  chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů Czech
  Yourself, bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 2. Czech Yourself je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Student
  neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
 3. Student je oprávněn odstoupit od smlouvy a přerušit výuku kdykoliv. Nárok
  na vracení kurzového nebo jeho časti Studentovi vzniká pouze v následujících
  případech: 
  1. Výuka byla pozastavena z viny školy po dobu 4 a více týdnů. V takovém
   případě má Student nárok na vrácení kurzovného za lekce, které se neuskuteční.
  2. Student nemá možnost pokračovat ve výuce z závažných důvodu. V takovém případě o nároku na vrácení kurzovného se rozhoduje zvlášť.
  3. Při neúčasti v kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodů nespecifikovaných
   v bodě 3. tohoto článku ze strany Studenta a v rozporu s těmitoVšeobecnými podmínkami, se kurzovné nevrací.

VII. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami nabývá platnosti při zaplacení faktury Studentem.